ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

ایمنیوحفاظتکاردرحیناجرا

براساس:

مبحثدوازدهممقرراتملیساختمان

اجازههایمخصوصواقداماتقبلازاجرا

قبل از شروع عملیات ساختمان اقدامات زیر توسط مجری صورت گرفته است

-1 نقشه های اجرایی بررسی و روش اجرا مشخص و به ناظر اعلام شده است.

-2 برنامه زمانبندی کارهای اجرایی تهیه و کتباً به مهندس ناظر اعلام گردیده است.

-3 بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه برقرار گردیده است.

-4 اخذ تأیید مرجع رسمی ساختمان و سایر مراجع مربوطه در رابطه با موارد زیر اخذ گردیده است.

?? طرح تجهیز کارگاه و پلان و عمق گودبرداری بله

?? نحوه حفاظت و پایداری دیوارههای گرد بله

• تخلیه مصالح و کار در شب بله

?? استفاده از تسهیلات عمومی بله

• مسدود و یا محدود کردن پیادهروها، خیابانها و سایر معابر و فضاهای عمومی

-5 حریم خطوط برق عبوری از مجاور ملک مورد بررسی قرار گرفته و با نظر مراجع ذیربط اقدامات احتیاطی لازم به عمل آمده است.

 

مسئولیتایمنی

-1 کارگران و سایر عوامل اجرایی در عملیات ساختمانی دارای پروانه اشتغال یا مهارت فنی و یا گواهی ویژه در حدود

صلاحیت مربوطه می باشند

-2 برای تأمین سلامت و بهداشت کارگران، وسایل و تجهیزات لازم در اختیار آنان قرار داده شده است.

در صورت بلی، چگونگی کاربرد این وسایل به کارگران آموزش داده شده است.

-3 بر کاربرد وسایل و تجهیزات و رعایت مقررات مربوطه نظات می گردد.

-4 در صورتیکه کارگاه مشمول شرایط لازم می باشد آیا مسئول ایمنی تعیین و معرفی شده است.

-5 حادثه منجر به خسارت، جرح یا فوت به وقوع پیوسته است.

-6 کارگران در خارج از ساعت عادی به کار مشغولند.

-7 درصورت انجام کار در ساعت غیرعادی روشنایی کافی و امکان برقراری ارتباط و نیز خدمات مورد نیاز کارگر فراهم گردیده است.

 مهندس ناظر موارد خلاف را به مجری و مرجع رسمی ساختمان گزارش داده است

-9 به منظور نظارت بر عملکرد مجری و مهندس ناظر و کنترل گزارش مربوطه نماینده فنی شهرداری مراجعه نموده است.

-10 نماینده سازمان نظام مهندسی به منظور نظارت بر عملکرد مجری و مهندس ناظر مراجعه نموده است.

 

ایمنیعابرانومجاورانکارگاهساختمانی

-1 کارگاه ساختمانی به طور مطمئن و ایمن محصور و در اطراف آن تابلوها و علائم هشدار دهنده که در شب و روز قابل رؤیت باشد نصب گردیده است.

- -2 اقدامات لازم در رابط با مسدود و محدود نمودن پیاده روها و سایر معابر و فضاهای عمومی بعمل آمده است

-3 در صورتیکه در اثر عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابران و یا خودروها می باشد آیا اقدامات لازم و ضروری برای رفع خطر بعمل آمده است.

-4 با توجه به فاصله بنای در دست تخریب، احداث، تعمیر و یا بازسازی از معابر عمومی راهرو سرپوشیده احداث گردیده است.

-5 درصورت احداث، چک لیست مربوطه تکمیل گردیده است.

-6 سازه های موقت از قبیل حصار حفاظتی کارگاه، سرپوش حفاظتی، داربست و . . . از محدوده بنای تخریب و یا ساخت بیرون زدگی دارد.

-7 درصورت بیرون زدگی رعایت ضوابط و مقررات مربوطه شده است.

 

جلوگیریازسقوطافراد

-1 کلیه قسمت های مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه اطراف آن که احتمال خطر سقوط افراد را در بردارد با  پوشش ها و نرده های حفاظتی محکم و مناسب محافظت گردیده است

-2 قسمت های مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه اطراف آن که احتمال خطر سقوط افراد وجود دارد آیا حسب مورد با استفاده از شبرنگ ها، چراغها و تابلوهای هشدار دهنده مناسب و قابل رؤیت حسب مورد، در طول روز و شب به طور موقت محافظت گردیده است.

-3 در قسمت های مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه اطراف آن که احتمال سقوط و ریزش ابزار کار و یا مصالح ساختمانی وجود دارد پاخورهای مناسب نصب گردیده است.

-4 برای جلوگیری از بروز خطرهایی که نمی توان به طرق دیگر ایمنی را تأمین نمود و همچنین جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محوطه محصور شده از منطقه خطر و نیز برای حفظ علائم نصب شده مراقب در تمام طول روز و شب گمارده شده است.

جلوگیریازحریق،سوختگیوبرقگرفتگی

-1 در محل هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد کشیدن سیگار و روشن کردن آتش روباز بوسیله تابلوهای هشدار  دهنده ممنوع شده است

-2 در نگهداری موقت مواد قابل اشتعال)  از قبیل تینر، چسب ، کاغذ دیواری، گونی و . . .( مقررات حفاظت

ساختمانها در برابر حریق)مبحث سوم( رعایت گردیده است.

-3 ضایعات مصالح قابل احتراق در جای مناسب جمع آوری و روزانه از محل کار خارج و به محل های مجاز حمل می گردد.

-4 در جاهایی که بخار مایعات قابل اشتعال وجود دارد استفاده از وسایل مولد جرقه یا شعله منع شده است.

-5 در سوخت گیری ماشی نآلات و همچنین در نگهداری مایعات قابل اشتعال و به خصوص سریع اشتعال موارد ایمنی رعایت می گردد

-6 وسایل گرم کننده موقت با رعایت موارد ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد

-7 پخت قیر و آسفالت و همچنین حمل و پخش آنها با رعایت موارد ایمنی انجام می شود

-8 دیگ های بخار و آب گرم اعم از موقت و یا دائم توسط شخص ذیصلاح و با رعایت مقررات مبحث مربوطه نصب وراه اندازی شده است

-9 هنگام برشکاری و جوشکاری با گاز و برق موارد ایمنی رعایت می گردد.

-10 مراقبت و نگهداری از سیلندرهای گاز تحت فشار و همچنین در استفاده از آنها مقررات ایمنی رعایت شده است

-11 قبل از هرگونه گودبرداری و حفاری در مورد وجود و یا عدم وجود کابل های زیرزمینی اطمینان حاصل شده است

  -12 سیم کشی های موقت و دائم و نصب تجهیزات برقی با رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته است

-13 وسایل اطفاء حریق مناسب و کافی در قسمت های مختلف کارگاه ساختمانی آماده استفاده و در دسترس می باشند

 

کمکهایاولیه

-1 کمک های اولیه متناسب با نوع کار و تعداد کارگران تهیه و در جای مناسب نگهداری و در دسترس می باشند.

-2 افراد در رابطه با استفاده از وسایل کمک های اولیه آموزش لازم را دیده اند.

-3 برای انتقال فوری کارگران آسیب دیده به مراکز پزشکی تمهیدات لازم بعمل آمده است.

-4 وسایل ارتباطی برای تماس فوری با مراکز اورژانس و آتش نشانی ضروری می باشد

-1 به کارگرانی که بطور مستمر با گچ و سیمان و سایر مواد و مصالح آلاینده تماس مست قیم دارند شیر داده

شود

-2 آب آشامیدنی سالم و کافی در اختیار کارگران قرار داده شده است.

-3 بر روی مخازن و شیرهای برداشت آب غیرآشامیدنی، تابلوی آب غیرقابل شرب نصب شده است.

-4 به ازای هر 25 نفر کارگر حداقل یک چشمه توالت و دستشویی بهداشتی و محصور دارای آب و وسایل کافی شستشو وجود دارد

-5 فضای سرپوشیده کافی و کاملاً بهداشتی به عنوان رختکن و محل غذاخوری کارگران وجود دارد

-6 محل مناسب کافی برای اقامت و استراحت موقت کارگرانی که به دلیل شرایط کار مجبور به اقامت در کارگاه هستند فراهم شده است

-7 نور و روشنایی طبیعی و مصنوعی کافی و متناسب ثابت و قابل حمل در محل های کار، عبور مرور، غذاخوری، اقامت و استراحت کارگران فراهم شده است

-8 محل های کار، اقامت، استراحت و غذاخوری کارگران، از هوای کافی و سالم بطور طبیع ی و یا مصنوعی تهویه می شود

 

نردهحفاظتیموقت

-1 برای جلوگیری از سقوط افراد در محل هایی که ارتفاع سقوط بیش از 120 سانتیمتر است نرده حفاظتی موقت نصب گردیده است

-2 درصورت نصب نرده حفاظتی موقت ارتفاع آن از کف طبقه بین 90 تا 110 سانتیمتر می باشد.

-3 نرده حفاظتی موقت در فاصله هر 2 متر دارای پایه عمودی می باشد.

-4 نرده حفاظتی موقت در مقابل نیروهای افقی و ضربه وارده در تمام جهات مقاوم است.

-5 در صورتیکه نرده حفاظتی موقت در معرض برخورد با وسایل نقلیه و سایر وسایل متحرک می باشد آیا در مقابل نیرو و ضربه وارده مقاوم است.

 

راهروسرپوشیدهموقت

-1 برای جلوگیری از خطرهای ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی راهرو سرپوشیده موقت در پیاده روها و یا سایر معابر عمومی ساخته شده است

1 متر و یا عرض پیاده روی موجود می باشد. / 2 متر و عرض آن حداقل 5 / -2 ارتفاع راهرو سرپوشیده حداقل 5

-3 رارهرو سرپوشیده موقت فاقد هرگونه مانع و دارای نور کافی در تمام اوقات می باشد.

-4 مقاومت و استحکام سقف، پایه ها و سایر اجزاء راهرو و سرپوشیده در مقابل هرگونه ریزش و سقوط احتمالی مصالح و ابزار به تأیید شخص ذیصلاح و مراجع مربوطه رسیده است.

-5 درصورت استفاده از تخته برای پوشش سقف راهرو و حداقل ضخامت تخته ها 5 سانتیمتر می باشد.

-6 از ریزش هرگونه مواد و مصالح، آب و ضایعات از سقف و دیواره بیرونی راهرو سرپوشیده موقت جلوگیری شده است.

-7 اطراف راهرو سرپوشیده موقت که در مجاورت کارگاه ساختمانی قرار دارد با رعایت مقررات مربوطه حفاظت شده است.

 

سرپوشحفاظتی

-1 برای جلوگیری از سقوط اشیاء و ریزش مصالح و یا ابزار کار در دیواره اطراف بنای در ح ال احداث سرپوش

حفاظتی ایجاد گردیده است 12

-2 سقف و سازه نگهدارنده سرپوش حفاظتی دارای مقاومت کافی در مقابل نیروهای وارده می باشد

 

پوششموقتفضاهایباز- سقفموقت

-1 دهانه های موقت باز که احتمال سقوط افراد را دارد به نحو مناسبی پوشانیده شده است

-2 سانتیمتر و بیشتر از 45 / -2 دهانه های باز با ابعاد کمتر از 45 سانتیمتر با تخته چوبی به ضخامت حداقل 5سانتیمتر با تخته های چوبی با ضخامت حداقل 5 سانتیمتر پوشانده شده است

-3 برای جلوگیری از ریزش مصالح و ابزار و همچنین حفظ محیط زیست جداره خارجی بنای در دست ساخت با استفاده از پرده های برزنتی یا پلاستیکی مقاوم پوشانده شده است

-4 تخته های چوبی مورد استفاده در سقف های موقت که بصورت سکوهای کار مورد استفاده قرار می گیرند دارای حداقل 5 سانتیمتر ضخامت، 25 سانتیمتر عرض و 250 سانتیمتر طول می باشند

 

تورهایایمنی

3 متر امکان پذیر نباشد برای جلوگیری / -1 در مواردی که نصب سکوهای کار و نرده های حفاظتی در ارتفاع بیش از 5  از سقوط افراد از تورهای ایمنی استفاده شده است

-2 تورهای ایمنی در جایی نصب شده است که ارتفاع سقوط احتمالی کارگر کمتر از 6 متر و امکان اصابت اجسام وجود نداشته باشد.

 

حصارحفاظتیموقت

-1 برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول کارگاه ساختمانی بوسیله حصار حفاظتی موقت محصور گردیده است

-2 ارتفاع حصار حفاظتی موقت از کف معابر و فضاهای عمومی کمتر از 190 سانتیمتر نمی باشد

  -3 پایه ها و اجزاء حصار حفاظتی موقت دارای مقاومت لازم در مقابل ضربه و نیروهای وارده می باشد

 

راههایشیبدارومعابر

2 نسبت به / -1 راه های شیب دار و معابر واجد استحکام و مقاومت کافی و دارای ضریب ایمنی با رگزاری حداقل 5 حداکثر بارهای وارده می باشند

  -2 راه های شیب دار و معابر مخصوص عبور افراد دارای عرض حداقل 60 سانتیمتر می باشند

-3 راه های شیب دار و معابر مخصوص حمل و جابجایی و سایل سنگین یا وسایل نقلیه کمتر از 350 سانتیمتر می باشند

-4 راه شیب دار ایجاد شده برای گودبرداری دارای عرض حداقل 400 سانتیمتر و جداره های پایدار می باشد

 

تخریب

قبلازتخریباقداماتزیرتوسطمجریبعملآمدهاست

-1 مجوز لازم از مرجع رسمی ساختمان گرفته شده است

-2 جریان آب و برق و گاز و سرویس های مشابه با اطلاع و همکاری مؤسسات ذیربط قطع و یا سالم سازی، محدود و نگهداری شده است

-3 زمان و مدت قطع سرویس های فوق و همچنین شروع عملیات تخریب یک هفته قبل از تخریب به اطلاع ساکنین ساختمان های مجاور رسیده است.

-4 پیاده روها و معابر عمومی مجاور بنای مورد تخریب محافظت گردیده است

-5 اثرات ناشی از تخریب بنا در پایداری سازه های همجوار توسط شخص ذیصلاح بررسی و تدابیر لازم در جهت پایداری آنها بعمل آمده است

-6 هیچ یک از اجزای بنای مورد تخریب و تجهیزات مورد استفاده از قبیل چوب بست، پله های موقت، سقف و سایر اجزای راهروهای سرپوشیده بیش از دو سوم مقاومت خود بارگزاری نشده اند

-7 انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی با کسب  مجوز از مرجع رسمی ساختمان می باشد

-8 در تخریب سقف هایی که از بتن پیش یا پس تنیده تشکیل یافته اند توجه کافی به انرژی ذخیره شده در بتن و خطرهای ناشی از آن شده است

-9 تخریب دیواره هایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته شده اند پس از اجرای سازه نگهبان انجام شده است

 

عملیاتخاکی

قبلازشروععملیاتخاکیاقداماتزیرتوسطمجریبعملآمدهاست

-1 زمین محل عملیات خاکی از نظر استحکام و جنس خاک و همچنین پایداری ابنیه مجاور توسط شخص ذیصلاح مورد بررسی قرار گرفته است.

-2 نقشه گودبرداری، پایدارسازی جداره های گود و همچنین برنامه گودبرداری به تأئید مرجع رسمی ساختمان رسیده است

-3 موقعیت تأسیسات زیرزمینی از قبیل کانال های فاضلاب، قنوات قدیمی، کابل های برق و تلفن، لوله کشی آب و گاز و غیره مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است

-4 در صورت قرار گرفتن محل گودبرداری در نزدیکی و یا مجاورت یکی از ایستگاه های خدمات عمومی از قبیل آتش نشانی، اورژانس و غیره و یا در مسیر اتومبیل های مربوطه، مراتب قبلاً به اطلاع مسئولین ذیربط رسیده است

-5 در گودبرداری های با عمق بیش از 120 سانتیمتر برای جلوگیری از لغزش دیوراه های گود اقدامات حفاظتی لازم بعمل آمده است

-6 گودبرداری مجاور معابر و فضاهای عمومی با رعایت حداقل 150 سانتیمتر فاصله تا لبه گود و با نصب علائم هشداردهنده صورت می گیرد

-7 فاصله تعیین شده استقرار ماشین آلات و وسایل مکانیکی و خاکهای حاصل از گودبرداری از لبه گود رعایت گردیده است

 

حفاریچاههاومجاریآبوفاضلاب

-1 قبل از حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب بررسی های لازم درخصوص کیفیت موانعی از قبیل قنوات قدیمی، فاضلاب ها، جنس زمین و ... بعمل آمده است

  -2 در عملیات حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب تهویه کافی فراهم گردیده است

-3 کلیه افرادی که با عملیات حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب سر و کار دارند متناسب با نوع کار از وسایل حفاظت فردی استفاده می کنند

-4 حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه و مقررات حفاظتی چاه های دستی صورت گرفته است

 

اجرایسازههایفولادی

-1 ساخت و نصب اسکلت فلزی توسط اشخاص ذیصلاح انجام می شود

-2 موقع نصب و برپایی اعضای فلزی سازه از قبیل ستونها، تیرها و خرپاها حداقل نیمی از پیچ و مهره ها بسته شده

- یا حداقل نیمی از جوشکاری لازم انجام گرفته و سپس جدا کردن نگهدارنده ها و رها کردن آنها صورت می گیرد

-3 قبل از نصب هر عضو سازه فلزی بر روی سازه دیگر، عضو زیرین صد در صد پیچ و مهره و یا جوشکاری شده است

-4 موقع نصب ستونها، برای جلوگیری از سقوط ستونهای نصب شده، این ستونها به وسیله تیرهای واسط با سایر ستونها مهار شده و یا موقت با مهارهای جانبی پایدار گردیده اند

-5 در شرایط نامساعد جوی و یا ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان دید از ادامه کار روی اسکلت فلزی جلوگیری شده است

  -6 در عملیات برپا نمودن و نصب اعضای فلزی سازه، وسایل حفاظت فردی مورد استفاده قرار می گیرد

-7 تخلیه آهن آلات از تریلر، کامیون و کامیو نت با استفاده از وسایل بالابر و جرثقیل صورت می گیرد

 

اجرایسازههایبتنی

-1 اجرای سازه های بتنی از قبیل قالب بندی، آرماتوربندی، ساختن و ریختن بتن توسط اشخاص ذیصلاح صورت می گیرد

-2 نسبت به بارهای وارده طراحی و / -2 کلیه اجزای قالب ها توسط شخص ذیصلاح و با ضریب اطمینان حداقل 5ساخته شده است

-3 قبل از بتن ریزی قالب بتن توسط شخص ذیصلاح بازدید و نسبت به استحکام و پایداری کلیه اجزای آن اطمینان حاصل شده است

-4 قبل از برداشتن قالب بتن از کرفتن و استحکام کافی بتن اطمینان حاصل گردیده است

-5 کارگرانی که در امر ساختن و حمل بتن اشتغال دارند از وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار خود استفاده می کنند

-6 میخ های موجود در تخته ها و سایر اجزای قالب های چوبی بلافاصله بعد از باز شدن قالب به داخل چوب فرو کوبیده یا کشیده شده است

/ 0 نظر / 15 بازدید